Sikring gavl i indre bakhage.jpeg
Kirkeristen

STED

Oslo kommune


OPPDRAGSTYPE

Forprosjekt: refundamentering, radontiltak, restaurering

Strakstiltak: midlertidig radontiltak og sikring av fasader


TID

Forprosjekt 2020

Strakstiltak: 2021- pågår


PROSJEKTGRUPPE

WSP as: RIB, RIBfy, RIBr, RIM

DHJ as: RIV

Asplan Viak as: RIE

Rambøll as: RIG

Siv.ing. Hans Petter Jensen as: RIG

Bjørbekk & Lindheim: LARK


OPPDRAGSGIVER

Kulturetaten i Oslo

OM PROSJEKTET

Kirkeristen ligger sentralt i Oslo sentrum i direkte tilknytning til Oslo Domkirke. Anlegget er bygget i perioden 1840-1976, tegnet av arkitekt Christian H. Grosch. Bygningen ble fredet allerede i 1927.

Anlegget huset opprinnelig slagterboder mot Karls Johans gate og Dronningensgate, Utsalgsboder for blant annet blomster mot domkirken og brannvakt med slange-tårn mot sørvest.

I dag huser bygningene blant annet kontorer, restauranter, butikker og kunstner-atelieer.

 

Anlegget bærer preg av manglende vedlikehold, i tillegg til at anlegget har pågående setninger og radonproblematikk. Forprosjektet bestod derfor hovedsaklig av å prosjektere løsning for refundamentering, tiltak for radonreduksjon og istandsetting. For å forstå hva som skjer i bygningsmassen, ble det foretatt en omfattende analyse basert på innhentet materiale som punktsky, nevilleringer, innhenting av originale tegninger i byarkivet, alle tidligere saker hos PBE og gamle bilder mm.

I analysene kom det frem at anlegget er bygget på fundamentene til den opprinnelige kirkegårdsmuren, at anlegget ble utvidet og påbygget i til sammen 5 hovedetapper med bevilgninger fra Oslo kommune i 1840, 1846, 1847, 1855, 1858.

Nasjonalbiblioteket: «Femtiaars-Beretning om Christiania Kommune for aarene 1837-1886», sidene 154, 158, 406 og 407(digitale sider: 164,168,416,417)

I tillegg er deler av bygningen blitt ombygget og fundamentert på NSB-tunnel i 1974.

Det ble da avdekket av spesielt møtepunkter mellom byggetrinn er utsatt og har omfattende skader.

 

I forprosjektet var også strakstiltak for radon inkludert. Prosjekteringsgruppen avdekket behov for HMS-tiltak av fasader, da tilstanden flere steder var av en slik art at det kunne være fare for nedfall av tegl, puss mm.

I 2021 har det derfor blitt gjennomfør omfattende sikringstiltak med blant annet fjerning av løse fuger, puss og tegl, understøttende konstruksjoner og spesiallaget sikringsnett. I tillegg er vinduene i tårnet demontert for restaurering, da flere av disse hadde kritiske skader. Disse er planlagt tilbakestilt i restaurert stand i løpte av 2022.

Sikringsarbeider er ikke ferdigstilt, men vil fortsette i 2022. Det har ikke vært mulig å få kontroll på alle fasadearealer innenfor bevilgede midler i 2021, men forventes ferdigstilt i 2022.

Arbeider med sikringstiltak må ses på som midlertidige, da det er pågående utvikling av skader i alle bygningsdeler, og kontroll av disse må pågå kontinuerlig frem til anlegget fundamenteres og restaureres.

A48-02 Fasader Brannvakten.jpg
Fasader brannvakten
A48-03 Fasade sør Karl Johans gate.jpg
Fasader sør Karl Johans gate
A48-04 Fasade øst Dronningens gate.jpg
Fasader øst Dronningens gate
A48-05 Fasader Kirkeristen og Nordre volum.jpg
Fasader Kirkeristen og Nordre volum
A48-06 Fasade indre fasade med bue.jpg
Fasader indre fasade med bue
A48-07 Fasade nordvest indrebakhage.jpg
Fasader nordvest indrebakhage
Byggetrinnene.jpg
Byggetrinn
Bilde tårn.jpeg
Sikring gavl i indre bakhage.jpeg
Bilde sikring ytre buegang.jpeg
Bilde sikring fial.jpeg
Sikring gavl.jpeg
Bilde pågående forvitring søyle.jpeg
Bilde skade søyle.jpeg