20180418_KLØFTA FLYFOTO.jpg
Kløftaløkka

STED

Kløfta, Ullensaker kommune

OPPDRAGSTYPE

Parallelloppdrag - boliger

Skisseprosjekt - boliger

Detaljregulering - boligbebyggelse, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur.


TID

2016- pågår

Offentlig ettersyn 1. kvartal 2021


STØRRELSE

Planområdets areal:    9,3 daa

Boliger:                        BRA 7.600 m2 / 84 boenheter


OPPDRAGSGIVER

Bane NOR Eiendom / BNE Kløfta Bolig AS

OM PROSJEKTET

Planområdet ligger sentralt rett sør for Kløfta stasjon. Tomtens form og nærhet til Trondheimsvegen i vest og jernbanen i øst, er premissgiver for plassering og bebyggelsestruktur. For å oppnå solrike og støyskjermede uteoppholdsarealer mot vest, er prosjektet utformet som 9 bygningsvolumer i en sammenhengende rekke i varierende høyder fra 3 til 5 etasjer. Høydene er lavest i nord sett i sammenheng med den bevaringsverdige Finsengård i vest og mot småhusbebyggelsen i sør. Sprang i fasadene korresponderer med variasjonene i byggehøyder og bruk av tegl og panel i ulike farger skaper ytterligere variasjon i prosjektet.

 

I tillegg til de støyskjermede arealene vest for bebyggelsen vil det bli store, grønne arealer som kan benyttes for lek, opphold og rekreasjon i nord og øst. Bebyggelsen har to passasjer i to etasjers høyde og 6 av 7 trapperom er gjennomgående slik at alle leiligheter får lett tilgang til alle utearealer.

 

Illustrasjonsprosjektet inneholder 84 leiligheter (28% 2-roms, 49% 3-roms og 23% 4-roms) og total BRA-s er 5.700 m2. Alle boenheter har balkong, takterrasse eller uteplass mot vest eller sør og har minimum 50% av oppholdsrom, deriblant minst et soverom, mot stille side.

20180418_KLØFTA FLYFOTO.jpg
20180418_Kløfta_Trondheimsvegen.jpg