Nationaltheatret Kollektivknutepunkt

STED
Oslo


OPPDRAGSTYPE
Byggeplan


TID
2003 - 2005


STØRRELSE
-


RÅDGIVERE
Sweco Grøner AS


OPPDRAGSGIVER
Statens vegvesen Region øst

OM PROSJEKTET

Byggeplanen for Nationaltheatrets kollektivknutepunkt omfatter utforming av holdeplasser for buss og trikk, fortau, plass og gateutforming, samt elementdesign i området. De største designmessige utfordringene har ligget i å ta hensyn til delområders visuelle særtrekk og praktiske behov, samtidig som helheten og de sammenbindende linjene ivaretas. Vår målsetting har vært å skape et godt lesbart trafikkmønster med tydelige linjeføringer for hjul- og skinnegående trafikk, samtidig som byens uterom føres over hovedtrafikkårene med visuell tyngde og på fotgjengernes premisser. Holdeplasser og fortau er opparbeidet slik at de ferdigdesignede elementene, som f.eks reklamefinansierte lehus og beleggsprinsipper, knytter sammenheng til resten av byen, mens Nationaltheatrets egenart tydeliggjøres gjennom stedstilpassede løsninger. materialbruken i prosjektet tydeliggjør overgangen mellom ringveien og gatenettet i indre by.

E0D5F551-A0B1-40D8-B26C-C10C4652510A.JPG
5B67858D-3101-4985-93EA-0781E782B984 2.J
3FC9ACFB-89D9-4996-B7E5-7ABC32BC66A0.JPG
BE2ACB3A-DAB9-430A-9A43-B1E4005A67B9 2.J
CE530C8A-8D06-49AC-9E04-72DF98B6C1FC.JPG
E133872C-C09D-4992-89D0-64408EAFA4EF.JPG