Ranheim_Aerial_02_Final_01 copy.jpg
Ranheim senterområde

STED
Ranheim, Trondheim kommune


OPPDRAGSTYPE

Parallelloppdrag – boliger og nærsenter

Skisseprosjekt – boliger, nærsenter og barnehage

Detaljregulering – boligbebyggelse, bolig/forretning/bevertning//kontor/tjenesteyting, bolig/barnehage, samferdselsanlegg (bl a. torg, gang-/sykkelveier, kollektivanlegg/plattform og pendler-/sykkelparkering) samt grønnstruktur


TID
2011-2018


STØRRELSE

Planområde:                   43,5 daa

Boliger:                           BRA 41 000 m2 / ca 450 boenheter (6.300 m2 kan erstattes med kontor/tjenestyting).

Forretning/Bevertning:    BRA 6 000 m2

Barnehage:                     BRA1 100 m2


OPPDRAGSGIVER

2011-2016                  Ranheim Utvikling AS (Profier AS)

2016-2018                  Veidekke Eiendom AS    

OM PROSJEKTET

Målsettingen med planen er å utvikle et levende senterområde på Ranheim, med allsidig blanding av boliger, forretninger, tjenesteyting, barnehage, torg og grøntarealer.

 

Planområdet ligger sentralt på Ranheim, øst i Trondheim kommune. Tomten er svakt skrånende fra syd mot nord, med utsikt mot Trondheimsfjorden. Den avgrenses i nordvest av jernbanen og Ranheim stasjonsområde, Ranheimsvegen i sør og øst samt av godsporene til Ranheim fabrikker i øst og vest.

 

Peder Myhres vei utgjør en akse gjennom planområdet fra sydøst til nordvest. Veien fungerer som områdets interne samlevei og utnyttes som et sentralt og strukturerende element med hensyn til orientering av ny bebyggelse. Den åpne kvartalsformen med grønne gårdsrom, skjermer mot støy fra vei og bane samt ivaretar solforhold og utsikt over Trondheimsfjorden.

 

Publikumsrettede funksjoner som nærsenter, barnehage og næring er samlet rundt bydelstorget på vestsiden av Peder Myhres vei, med kort avstand fra hovedadkomsten inn til planområdet. På planområdets søndre del, i tilknytning til nærsenteret, planlegges det bussholdeplass for Metrobussprosjektet i Trondheim.

 

Prosjektet ble stoppet i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplanen for jernbane, der det ble lagt båndleggingssone over planlagt trasé for dobbeltspor gjennom Ranheim.

Skjermbilde 2018-10-17 kl. 12.35.28.png
Illustrasjonsplan.jpg
Plankart.jpg
Fra bussholderholderplass til bydelstorg
Solstudie.jpg
Skjermbilde 2018-10-17 kl. 11.05.58.png
Perspektiver_Ranheim2.jpg
Perspektiver_Ranheim22.jpg
Ranheim_Aerial_02_Final_01 copy.jpg