Sandnes Brueland - På sporet

STED                                                                                                                                                        

Brueland,Sandnes


OPPDRAGSTYPE
Parallell oppdrag


TID
2013-2014


STØRRELSE
ca 470 boliger, 1 barnehage og mulighet for strøksrettet næring


RÅDGIVERE
i samarbeid med Assess v. Asle Strøm


OPPDRAGSGIVER
Rom Eiendom v. Otilie Vihovde og Nicolay Schreuder

 

OM PROSJEKTET
Det opprinnelige landskapet rekonstrueres ved å la terrenget følge dalbunnen sammen med veien, slik at det etableres en sømløs overgang til tilstøtende områder i nord og syd, og god fleksibilitet mht adkomster for bil og gang/ sykkeltrafikk. En rygg av tyngre bebyggelse legges mot veitrafikkstøy i øst – lettere tunbebyggelse legges på vestsiden og
organiseres slik at uteområdene får maksimalt med sol samtidig som det skapes lune og skjermede uterom.

 

Planområdet kan bygges ut med totalt ca 470 boliger og deles i 6 delområder. Ulike bygningstypologier og utbyggingstetthet innen de forskjellige områdene gir høy grad av fleksibilitet og mulighet for markedstilpasning av de ulike utbyggingstrinn. Nord og syd i planen kan det innpasses strøks- og publikumsrettede tilbud. Parkering legges under den tyngre bebyggelsen og tilgrensende gårdsrom. Det etableres et forløp av grønne uterom for offentlig ferdsel til fots gjennom hele området med tilknytning til Brugata/Hoveveien i syd, og elveparken og sentrumsgatene i nord.

 

Et av disse grønne hjerter’ inneholder energisentral, kompost-reaktor for husholdningsavfall og drivhus for dyrking av planter for bruk i utearealer, takhager og -terrasser. Overflatevann og renset gråvann fra bebyggelsen brukes til å skape biologisk mangfold og blå-grønn opplevelse i uterommene. I bebyggelsen etableres det grønne tak og store terrasser for dyrkning av prydog nyttevekster som også bidrar til fordrøyning av overvann. Det etableres en god forbindelse til jernbanestasjonen ved å koble sammen åpning av elveløpet med fotgjengerundergang og utvidet kulvert.

Skjermbilde 2018-10-15 kl. 09.45.08.png
Skjermbilde 2018-10-15 kl. 09.46.23.png
Skjermbilde 2018-10-15 kl. 09.12.51.png
illustrasjonsplan brueland 1-1000 til AC
Oversikt_Ny kopi(fargejustert).jpg
CAM1-3.jpg